Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2010

zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah

September 04 2010

zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna
Reposted fromkauah kauah
zolna

Abp. Paetz na mszy w 30-lecie "Solidarności". "Księża oniemieli"

Ks. Isakowicz dziwi się, że poznańska kuria przysłała oskarżanego o molestowanie kleryków Paetza. Mnie to nie dziwi. To kolejny sposób na pokazanie 'jesteśmy ponad prawem i moralnością... i co nam w związku z tym zrobicie'. 
Reposted fromjackal jackal viakauah kauah
zolna
2782 10ad
Beer Cat Yawn
Reposted fromyogan yogan viakauah kauah
zolna
1046 4f7e
Reposted frompajlot pajlot viakauah kauah
zolna
8859 a560 500
Reposted frommakarov makarov viakauah kauah
zolna
<monia> Hej ;* poklikash?
<Denzel> Hej ;* połykasz?
— bash.org.pl
Reposted frombojsieboga bojsieboga viakauah kauah
zolna
9834 c70b
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viakauah kauah
zolna
Play fullscreen
Reposted fromjacekm jacekm viakauah kauah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl